Het kaatsseizoen 2022 is helaas al weer voorbij. Score kijkt terug op een mooi kaatsseizoen waar de kaatsers met veel inzet en enthousiasme hebben getraind. Er zijn door de kaatsers van Score veel prijzen gewonnen maar het belangrijkste is en blijft dat de kaatsers plezier beleven aan hun kaatssport.

De trainers van Score hebben aan iedereen met veel plezier training gegeven.

We hopen iedereen volgend kaatsseizoen weer bij de trainingen terug te zien!!

Het kaatsseizoen is afgelopen weken afgesloten met slotwedstrijden in Franeker, Menaldum en Morra. In juli heeft Score in Hijum,  Minnertsga, Raerd, Exmorra en Tjerkwerd de trainingen met een slotwedstrijd afgesloten.

Tijdens de slotwedstrijden is er met veel plezier met elkaar gekaatst en was het een mooie afsluiting van het kaatsseizoen.

Onderstaand de prijswinnaars:

Hijum
groep 1
1. Jan Watze van der Wal
2. Ilse Lysbeth Kalsbeek
3. Sybren Jensma

Groep 2
1. Roelof Schuiling
2. Redmer Douma
3. Dana Marrit Koopmans

 

Minnertsga
Kabouters
1. Jesse de Haan
2. Sep Sinnema
3. Feline

Welpen / Pupillen
1.Roan Bruinsma
2. Tesse
3. Marte Wassenaar

 

Raerd:

Kaboutermeisjes
1. Isa van der Woude
2. Jelina Sterk
3. Else van der Meer

Kabouterjongens
1. Ids van Wijngaarden
2. Djurre Visser
3. Finn Zandberg

Welpenmeisjes
1. Marije Punter
1. Famke Rijpma
3. Noa Silke van der Vliet

Welpenjongens
1. Lars Haarsma
2. Danny Haarsma
3. Kyran Talsma

Pupillenjongens
1. Sybren van der Zwaag
2. Jonne van der Werff
3. Brian Oosting
3. Matthijs Quack

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes
1.Ilse Kooistra
2. Renske Wiarda
3. Nynke van der Velde

Schooljongens/Jongens
1. Thijs van Dijk
2. Lieuwe van der Kamp
3. Andries Geertsma

 

Exmorra
1. Dylano van Coevorden
2. Guus Captein
3. Fedde Piersma

 

Tjerkwerd
Kabouters
1. Detmer Bonnema
2. Jelte Gietema
3. Elsa Kramer

Welpen
1. Rimmer Folkertsma
2. Bouwe Bakker
3. Pier van der Schaaf

Pupillen/Schooljeugd
1. Willem Schakel
2. Rienk Bakker
3. Teake Tilstra

Franeker
Welpen/Pupillenmeisjes

1.Christa Koopmans
2. Lyset Westra
3. Amy Giliam

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes
1. Rianne van der Walt
2. Anthe Tigchelaar
3. Marrin Dikland

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes
1.Manouk Scharringa
2. Maud Scheffer
3. Lisanne Venema

Pupillenjongens/Schooljongens
1. Sietse Jellema
2. Jelte de Jong
3. Johan Gaastra

Schooljongens /Jongens

1.Brent Jesse van Beem
2. Rick Peperkamp
3. Jelvin Kaper

Jongens
1. Marten Algra
2. Johannes Bouma

Meisjes
1. Mirthe Joustra
2. Linda van der Meer
3. Gonnie Schilstra

 

Menaldum

Kabouters
1. Ties Kingma
2. Hielke Hoornstra
3. Jurrit Reitsma

Groep 1
1. Ids Koopal
2. Myrthe van der Kooi
3. Djurre Andela

Groep 2
1. Imro van der Meer
2. Brent Niehof
3. Sven Kingma
3. Jelte Reitsma

Groep 3
1. Rinze Schukken
2. Sem van der Wei
3. Thomas Zeinstra

Groep 4
1. Pieter Douma
2. Ale Reitsma
3. Niek de Jong
3. Redmer van der Meulen

Groep 5
1. Mark Reitsma
2. Rens Spanjer
2. Kyano van Swinden
3. Julian Klok

Morra (ouder/kind partij)

Groep 1
1.Jordy Mossel en Jille Jongsma
2. Gerard Johan Kuipers en Wiebe Wessel Bos
3. Jacob Durk Dijkstra en Antsje de Vries

Groep 2
1. Marije de Haan en Foppe de Haan
2. Niek Dijkstra en Wessel Dijkstra
3. Michelle Sijtsma en Gert Jan Sijtsma
4. Tessa Wouda en Daniël Wouda
4. Jannieck Wouda en Pieter Wouda

Groep 3
1. Pieter Meindersma en Jan Bandstra
2. Tymen Damstra en Pieter Ele Kuitert
3. Jelle Rosier en Yorrick Elzinga

 

Terug naar overzicht