Het kaatsseizoen 2023 is helaas al weer voorbij. Score kijkt terug op een mooi kaatsseizoen waar de kaatsers met veel inzet en enthousiasme hebben getraind. Er zijn door de kaatsers van Score veel prijzen gewonnen maar het belangrijkste is en blijft dat de kaatsers plezier beleven aan hun kaatssport.

De trainers van Score hebben aan iedereen met veel plezier training gegeven.
We hopen iedereen volgend kaatsseizoen weer bij de trainingen terug te zien!!

Het kaatsseizoen is afgelopen weken afgesloten met slotwedstrijden in Menaldum, Franeker en Morra. In juli heeft Score in Hijum,  Raerd, Minnertsga, Tjerkwerd, Exmorra,  Hantum en Ternaard de trainingen met een slotwedstrijd afgesloten.

Tijdens de slotwedstrijden is er met veel plezier met elkaar gekaatst en was het een mooie afsluiting van het kaatsseizoen.

Onderstaand de prijswinnaars:

 Hijum
Groep 1
1. Marco Mast
2. Hendrik Romke Hoekstra
3. Sido Agema
4. Redmer van Dijk
5. Yaniek Miedema

Groep 2
1. Idwer Vis
2. Mart Roersma
3. Romke Jan van der Wal
4. Rikst Grijpstra
5. Sietse Durk Hoekstra

Raerd:

Kaboutermeisjes
1. Camille Lanting
2. Eke Talsma
3. Evi Kooistra
4. Dycke de Vries
5. Fardau Talsma

Kabouterjongens
1. Jan Smid
2. Ruben Tolsma
3. Jente Stoker
4. Jan Eisma Bruinsma
5. Jitse Visser

Welpenmeisjes
1. Vera Broersma
2. Inke Nore de Wit
3. Mette Mare de Wit
4. Famke Schell
5. Jildau Bruinsma

Welpenmeisjes
1. Marije Punter
2. Elin Doting
3. Iris Tolsma
4. Else Vis
5. Liv Los

Welpenjongens
1. Jelmer Roorda
2. Djurre Visser
3. Jelke Sybesma
4. Kjeld Zantema
5. Redmer Politiek

Pupillenjongens
1. Sverre Veenstra
2. Kyran Talsma
3. Dooitsen Fopma

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes / Meisjes
1.Sigrid Timersma
2. Ilse Kooistra
3. Jessy Sterk

Schooljongens/Jongens
1. Jelmer Abels
2. Jelle Wop de Groot
3. Meinte Miedema

Minnertsga
Groep 1
1. Dana Terpstra
2. Ingmar Wassenaar
3. Jesse de Haan
4. Daan Geertsma
5. Henk Tilma

Groep 2
1. Ruben Terpstra
2. Jilke Bruinsma
3. Hidde Faber
4. Marte Wassenaar
5. Rutger Boomsma

Tjerkwerd
Groep 1
1. Jelte Lukkes
2. Jimte Kootstra
3. Amarins Wijbenga
4. Jorrit de Schiffart
5. Sjoerd Galama

Groep 2
1. Douwe Bakker
2. Marijke Wijbenga
3. Tyme Beekma
4. Welmoed Jansen
5. Trienke Galama

Exmorra
1. Emke Piersma
2. Jitse Brander
3. Lieke Captein

Hantum
1. Jesse Postma
2. Rudmer Postma
3. Wybe Piter Hekstra
4. Geert Johan Kuipers
5. Lieke Haanstra

Ternaard
1. Ruben Verbeek
2. Geertje Hiemstra
3. Sybrand Ferwerd
4. Anne Lieke Kamma
5. Janna Bandstra

Menaldum

Kaboutermeisjes
1. Mare Tiesma
2. Marylse Hiemstra
3. Ella Postma
4. Nova Lemstra
5. Milena van der Wal

Kabouterjongens
1. Ties Kingma
2. Jelte van der Meij
3. Hidde Niehof
4. Danny Heillig
5. Jurrit Reitsma

Groep 1
1. Froukje Dijkstra
2. Jurjen Dijkstra
3. Wieger Schukken

Groep 2

1. Jort Dijkstra
2. Sven Kingma
3. Jelte Reitsma

Groep 3
1. Ale Reitsma
2. Schelte Boonstra
3. Thomas Zeinstra

Groep 4

1. Stijn Feenstra
2. Kyano van Swinden
3. Jort de Kroon

Franeker
Welpen/Pupillenmeisjes
1. Nynke Visser
2. Marit Visser
3. Lyset Westra

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes
1. Rianne van der Walt
2. Sibrig Tigchelaar
3. Iris Verhoeven

Pupillenmeisjes/Schoolmeisjes
1. Maud Scheffer
2. Lisanne Venema
3. Aisha Mahmoud

Welpenjongens
1. Gerlof Schuiling
2. Rinze Dijkstra
3. Bas Haaksma

Welpenjongens
1. Klaas Jelle Greidanus
2. Johannes Heerma
3. Daan Wobbes

Pupillenjongens
1. Jarno Klaas Miedema
2. Nick Lousma
3. Evan de Jong

Schooljongens /Jongens
1. Jorrit de Groot
2. Meindert Jan Zijlstra
3. Johan Gaastra

Jongens
1. Stefan Greidanus
2. Teun Westgeest

Morra (ouder/kind partij)

Groep 1
1. Jille Jongsma en Jan Jelle Jongsma
2.  Martijn Mossel en Marijke Keegstra

Groep 2
1. Pieter Meindersma en Nanne Jan Post
2. Amarins Kloostra en Janiek Kloostra
3. Michelle Sijtsma en Gert Jan Sijtsma
4. Nynke de Haan en Foppe de Haan

Groep 3
1. Fenna Koster en
2. Tessa Wouda en Daniël Wouda
3. Marije en Jantine

 

Terug naar overzicht